Ostatnia aktualizacja strony: 10.04.2024, 15:45

Zakres działania Ośrodka

Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej

Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej
59-220 Legnica ul. Okrzei 9

telefon: 76 721 53 44
telefon: 76 722 18 35
godziny pracy 7:30 – 15:30

Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, świadczy pomoc z zakresu pieczy zastępczej, w przypadkach niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców, tj.:
- współpracuje, wspiera, szkoli osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą oraz dzieci umieszczone w pieczy zastępczej,
- dokonuje okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,
- świadczy pomoc finansową rodzinom zastępczym sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
- gromadzi informacje o dzieciach, które mogą być przysposobione i zgłasza je do ośrodków adopcyjnych,
- pozyskuje, szkoli i kwalifikuje osoby zgłaszające gotowość do pełnienia funkcji zastępczego środowiska rodzinnego,
- współpracuje z rodzicami biologicznymi dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, bądź w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- prowadzi postępowania w sprawie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (umorzenie w całości lub części łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie od ustalania opłaty),
- współpracuje z placówkami opiekuńczo- wychowawczymi i opiekuńczo-terapeutycznymi,
-poszukuje miejsc dla małoletnich w placówkach opiekuńczo wychowawczych i opiekuńczo - terapeutycznych, zgodnie z orzeczeniami sąd opiekuńczego,
- kieruje dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych i opiekuńczo-terapeutycznych,
- obsługuje merytorycznie i finansowo porozumienia zawierane z innymi powiatami w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i opiekuńczo - terapeutycznych.
Udzielanie wsparcia, poradnictwa i pomocy w procesie usamodzielnienia oraz udzielanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy rzeczowej na zagospodarowanie, zgodnie z założeniami indywidualnego programu usamodzielnienia: pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Udzielanie wsparcia, poradnictwa i pomocy w procesie usamodzielnienia, prowadzenie pracy socjalnej, oraz udzielanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy rzeczowej na zagospodarowanie, zgodnie z założeniami indywidualnego programu usamodzielnienia: osobom pełnoletnim opuszczającym dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.
 

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM !
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka dla dzieci, które nie mogą być wychowywane we własnej rodzinie.

Rodzicem zastępczym może być każdy, kto ma szczerą motywację do pełnienia tej funkcji oraz spełnia określone ustawą, z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, warunki formalno-prawne.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona, ani zawieszona,
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  - zaświadczeniem  lekarskim o stanie zdrowia  wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  - oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa,
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 8. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo .

PODZIEL SIĘ SWOIM DOMEM
PODZIEL SIĘ SWOIM CZASEM
PODZIEL SIĘ SWOJĄ MIŁOŚCIĄ
PODZIEL SIĘ SOBĄ

DAJ DZIECKU SZCZĘŚCIE

Kandydatów, do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka zapraszamy:
- na spotkanie indywidualne wspierające w podjęciu decyzji,
- do udziału w szkoleniu dla opiekunów zastępczych PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza,
- na badania psychologiczne i pedagogiczne.

Przygotowujemy rodzinę do przyjęcia dziecka.
Udzielamy wsparcia przy pierwszym kontakcie z dzieckiem.
Funkcjonującym rodzinom zastępczym zapewniamy pomoc, opiekę i wsparcie.

 

Metadane

Data publikacji : 09.04.2014
Data modyfikacji : 07.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena - Mozyrko Mokanek
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Piotrowski Samodzielna Sekcja Bezpieczeństwa Informacji
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Piotrowski

Opcje strony

©-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL