Ostatnia aktualizacja strony: 09.08.2022, 08:14

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGNICY zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP: http://mops.bip.legnica.eu.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Małko, mopslegnica@mopslegnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76-722-18-00, wew. 1137. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

BUDYNEK PRZY UL. POSELSKIEJ 13

 1. Budynek 4-kondygnacyjny, wysoki parter. Obiekt znajduje się na skrzyżowaniu ulic Poselskiej i Grunwaldzkiej. W budynku znajdują się: Dział Świadczeń Rodzinnych, Dział Finansowo-Księgowy, Dział Organizacji i Obsługi Administracyjnej, Samodzielna Sekcja Kadr i Szkolenia. Wejście do budynku od strony parkingu przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 2. Platforma dla osób niepełnosprawnych jest dostępna od strony parkingu, na który można się dostać po kontakcie z pracownikiem ochrony; dzwonek znajduje się przy bramce szlabanu. Pracownik ochrony pomaga osobie niepełnosprawnej przy uruchomieniu windy i przemieszczeniu się osoby na parter budynku, następnie powiadamia wyznaczonego pracownika MOPS. Pracownik MOPS przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia rodzaju sprawy i powiadamia pracownika właściwego do jej załatwienia. Sprawa jest załatwiana w wyznaczonym miejscu na parterze budynku.
 3. W budynku nie występują inne dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla klientów znajduje się na parterze budynku, nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 4. Wzdłuż ulic Grunwaldzkiej i Poselskiej przy budynku znajdują się parkingi, na których nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Po całym budynku można poruszać się z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line po wcześniejszym kontakcie mailowym: mopslegnica@ecog.pl, telefonicznym: 76 722 18 00 lub za pośrednictwem fax 76 722 18 31.

LOKALIZACJA PRZY UL. CHOJNOWSKIEJ 112

 1. Zarządcą budynku jest Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy wynajmuje pomieszczenia na II i III piętrze budynku na potrzeby Działu Świadczeń, Działu Pracy Socjalnej i Działu Dodatków Mieszkaniowych. Wejście do budynku od strony parkingu jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 2. Winda jest dostępna od strony parkingu z tyłu budynku; umożliwia przemieszczenie na II i III piętro; szerokie schody i korytarze są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku nie występują inne dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla klientów znajduje się na II piętrze budynku, nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 4. Na parkingu przy budynku od strony ul. Szewczenki wyznaczone są miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Drugi parking znajduje się z tyłu budynku.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line po wcześniejszym kontakcie mailowym: mopslegnica@ecog.pl, telefonicznym: 76 722 18 00 lub za pośrednictwem fax 76 722 18 31.

BUDYNEK PRZY UL. OKRZEI 9

 1. Budynek 3-kondygnacyjny w zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy. W obiekcie znajduje się Zespół ds. Pieczy Zastępczej, Zespół Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Wejście nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 2. Brak dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak innych dostosowań dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla klientów znajduje się na parterze budynku, nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 4. Wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy ul. Okrzei.
 5. Po całym budynku można poruszać się z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w siedzibie przy ul. Poselskiej 13 i przy ul. Chojnowskiej 112 lub on-line po wcześniejszym kontakcie mailowym: mopslegnica@ecog.pl lub za pośrednictwem fax 76 722 18 31.

ŻŁOBEK NR 1 PRZY UL. BIEGUNOWEJ 25

 1. Budynek w zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy. Wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Obiekt jest zamknięty. Przy drzwiach wejściowych zainstalowany jest domofon, wejście do budynku jest możliwe przy jego użyciu.
 2. Brak dostępności korytarzy, schodów i wind w budynku.
 3. Brak innych dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 4. Wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy posesji Żłobka przy ulicy Biegunowej.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w siedzibie przy ul. Poselskiej 13 i przy ul. Chojnowskiej 112 lub on-line po wcześniejszym kontakcie mailowym: mopslegnica@ecog.pl lub za pośrednictwem fax 76 722 18 31.

ŻŁOBEK NR 2 PRZY UL. ŁUKASIŃSKIEGO 5

 1. Żłobek znajduje się w kamienicy. Wejście jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Obiekt jest zamknięty. Przy drzwiach wejściowych zainstalowany jest domofon, wejście do budynku jest możliwe przy jego użyciu.
 2. W budynku brak dostępności korytarzy, schodów i wind.
 3. Brak innych dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 4. Wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy kamienicy przy ul. Łukasińskiego.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w siedzibie przy ul. Poselskiej 13 i przy ul. Chojnowskiej 112 lub on-line po wcześniejszym kontakcie mailowym: mopslegnica@ecog.pl lub za pośrednictwem fax 76 722 18 31.

ŻŁOBEK NR 3 PRZY UL. ANIELEWICZA 10

 1. Budynek w zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy. Wejście jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Obiekt jest zamknięty. Przy drzwiach wejściowych zainstalowany jest domofon, wejście do budynku jest możliwe przy jego użyciu.
 2. W budynku brak dostępności korytarzy, schodów i wind.
 3. Brak innych dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 4. Parking znajduje się na podwórku przy ul. Anielewicza, bez miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w siedzibie przy ul. Poselskiej 13 i przy ul. Chojnowskiej 112 lub on-line po wcześniejszym kontakcie mailowym: mopslegnica@ecog.pl lub za pośrednictwem fax 76 722 18 31.

FILIA ŻŁOBKA NR 3 PRZY UL. KRZEMIENIECKIEJ 1

 1. Filia Żłobka nr 3 znajduje się w budynku wraz z Miejskim Przedszkolem nr 11. Przy wejściu do Żłobka znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Obiekt jest zamknięty. Przy drzwiach wejściowych zainstalowany jest domofon, wejście do budynku jest możliwe przy jego użyciu.
 2. Korytarze i schody są dostępne dla osób niepełnosprawnych, brak windy.
 3. Brak innych dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 4. Wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy ul. Krzemienieckiej
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w siedzibie przy ul. Poselskiej 13 i przy ul. Chojnowskiej 112 lub on-line po wcześniejszym kontakcie mailowym: mopslegnica@ecog.pl lub za pośrednictwem fax 76 722 18 31.

ŻŁOBEK NR 4 PRZY UL. KSIĘŻYCOWEJ 14

 1. Budynek znajduje się w zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy. Wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Obiekt jest zamknięty. Przy drzwiach wejściowych zainstalowany jest domofon, wejście do budynku jest możliwe przy jego użyciu.
 2. Brak dostępności korytarzy, schodów i wind.
 3. Brak innych dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 4. Przy posesji znajduje się mały parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższy parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy ul. Mirandy lub przy ul. Plutona.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w siedzibie przy ul. Poselskiej 13 i przy ul. Chojnowskiej 112 lub on-line po wcześniejszym kontakcie mailowym: mopslegnica@ecog.pl lub za pośrednictwem fax 76 722 18 31.

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH i DOM SAMOTNEJ MATKI Z DZIECKIEM PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 5

 1. W jednym budynku mieszczą się Schronisko (5 kondygnacji) oraz Dom Samotnej Matki (2 kondygnacje), placówki są połączone korytarzem od wewnątrz. Obiekt otwarty, dozorowany całodobowo.
 2. Obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku funkcjonuje winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia przemieszczenie na wszystkie kondygnacje. Korytarze i schody są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 3. Przed wejściem głównym do Schroniska przy schodach zewnętrznych znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na każdej kondygnacji Schroniska znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na parterze mieści się jadalnia dla klientów oraz potrzebujących mieszkańców Legnicy
 4. Na posesji przy obiekcie jest duży parking z podłożem żwirowym, bez wyznaczonym miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w siedzibie przy ul. Poselskiej 13 i przy ul. Chojnowskiej 112 lub on-line po wcześniejszym kontakcie mailowym: mopslegnica@ecog.pl lub za pośrednictwem fax 76 722 18 31.

DOM DZIENNEGO POBYTU PRZY UL. KORFANTEGO 1

 1. Budynek w zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy. Wejście nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 2. Brak dostępności korytarzy, schodów i wind.
 3. Brak innych dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 4. Wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy posesji Domu.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w siedzibie przy ul. Poselskiej 13 i przy ul. Chojnowskiej 112 lub on-line po wcześniejszym kontakcie mailowym: mopslegnica@ecog.pl lub za pośrednictwem fax 76 722 18 31

KLUB SENIOR+ PRZY UL. MONIUSZKI 9

 1. Wejście do placówki nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 2. Brak dostępności korytarzy, schodów i wind.
 3. Brak innych dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 4. Przy obiekcie nie ma parkingu. Najbliższe parkingi z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych mieszczą się przy Galerii Gwiezdna i przy markecie Lidl przy ul. Gwiezdnej.
 5. Do placówki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w siedzibie przy ul. Poselskiej 13 i przy ul. Chojnowskiej 112 lub on-line po wcześniejszym kontakcie mailowym: mopslegnica@ecog.pl lub za pośrednictwem fax 76 722 18 31.

LOKALIZACJA PRZY UL. RYNEK 3

 1. Pomieszczenia zlokalizowane w ścisłym centrum miasta naprzeciw Teatru Miejskiego. Wejście do pomieszczeń na parterze lokalizacji przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 2. Korytarz i pomieszczenie do obsługi klienta są dostępne dla osób niepełnosprawnych.
 3. Do pomieszczeń prowadzi pochylnia dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Brak toalety, w tym dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 4. Najbliższe wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu przy placu Słowiańskim lub przy Akademii Rycerskiej na ul. Chojnowskiej.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w siedzibie przy ul. Poselskiej 13 i przy ul. Chojnowskiej 112 lub on-line po wcześniejszym kontakcie mailowym: mopslegnica@ecog.pl lub za pośrednictwem fax 76 722 18 31.

Aplikacje mobilne

 • obecnie nie posiadamy aplikacji mobilnych
©-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL