Ostatnia aktualizacja strony: 10.04.2024, 15:45

Ogłoszenia

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028

Flaga i godło RP

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
SKARBU PAŃSTWA

Wieloletni rządowy program
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

DOFINANSOWANIE
312 300,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
552 060,00 zł

DATA PODPISANIA UMOWY
marzec 2024r.

Główny celem Programu 
Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom i uczniom, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niespełniającym warunków otrzymania pomocy, wskazanych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz niespełniającym kryterium dochodowego w wysokości 200% kryterium, o którym mowa  w art. 8 tejże ustawy - bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego, pozwalające na niezwłoczne udzielenie wsparcia potrzebującym. Przyznana pomoc ma charakter doraźny.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu
W ramach programu udziela się wsparcia w formie posiłku dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w wypadku wyrażenia chęci przez dziecko lub ucznia zjedzenia posiłku, niespełniającego warunków otrzymania pomocy, wskazanych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz niespełniającego kryterium dochodowego w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 tejże ustawy – bez wydawania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie takiej pomocy następuje bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

Liczba uczniów i dzieci, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób nie może przekroczyć 20% uczniów i dzieci mieszkańców Miasta Legnica otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach oraz  w placówkach oświatowych w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby  z miesiąca czerwca.

Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy, we współpracy z jednostkami oświatowymi. 

Finansowanie programu
Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej  w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

Więcej informacji o programie dostępnych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, link do strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-posilek-w-szkole-i-w-domu

Metadane

Data publikacji : 14.03.2024
Data modyfikacji : 14.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Szymczyk Dział Świadczeń
Osoba udostępniająca informację:
Kacper Hołubniak Dział Organizacji i Obsługi Administracyjnej
Osoba modyfikująca informację:
Kacper Hołubniak

Opcje strony

©-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL