Ostatnia aktualizacja strony: 10.04.2024, 15:45

Ogłoszenia

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Flaga i godło RP
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
Program
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
- edycja 2024

DOFINANSOWANIE
1 769 037,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
1 769 037,00 zł

DATA PODPISANIA UMOWY
luty 2024 r.

Logo: MRiPS, miasta Legnica oraz MOPS Legnica

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:
 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, w stopniu umiarkowanym lub posiadających orzeczenia traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2023 r. poz 100).

Program jest elementem polityki państwa w zakresie:

 1. poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
 3. uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 5. zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem;

Planuje się, że z tej formy wsparcia skorzystają osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu umiarkowanym oraz znacznym stopniem niepełnosprawności w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i zostanie zrealizowany główny cel programu jakim jest konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Procedura przystąpienia do Programu
Przyznanie usług asystenta odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
Więcej informacji o Programie na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w linku https://niepelnosprawni.gov.pl/
Wnioski o przyznanie asystenta osoby z niepełnosprawnością przyjmują pracownicy Działu Świadczeń MOPS w Legnicy ul. Chojnowska 112 pok. 314 (III piętro), tel. 76 722 18 08 wew. 2121 w godz. od 8 do 15. Wnioski można również składać za pośrednictwem poczty i elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Puap oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mopslegnica@mopslegnica.pl
Termin składania wniosków od 15 marca 2024 r. do 29 marca 2024 r.
Wymagane dokumenty:

 • wniosek - druk do pobrania na końcu strony,
 • orzeczenie o znacznym / umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Ważne
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością. Przyznanie asystenta uzależnione jest przede wszystkim od środków finansowych, które gmina uzyska na realizację programu oraz liczbę osób, które zechcą być uczestnikami Programu.

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, link do strony: Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 - Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)

Metadane

Data publikacji : 04.03.2024
Data modyfikacji : 08.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Lach Dział Organizacji i Obsługi Administracyjnej
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Lach

Opcje strony

©-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL