Ostatnia aktualizacja strony: 10.04.2024, 15:45

Ogłoszenia

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Flaga i godło RP
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
SKARBU PAŃSTWA

Wieloletni rządowy program
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

DOFINANSOWANIE
303 700,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
482 700,00 zł

Główny celem Programu
Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom i uczniom, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niespełniającym warunków otrzymania pomocy, wskazanych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej oraz niespełniającym kryterium dochodowego w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 tejże ustawy − bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego, pozwalające na niezwłoczne udzielenie wsparcia potrzebującym. Poz 100).

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu
W 2018r. w Legnicy z pomocy w formie bezpłatnych posiłków w placówkach oświatowych skorzystało 662 uczniów. Zjawisko niedożywienia dzieci i uczniów, a także rosnące wydatki gospodarstw domowych wśród rodzin objętych systemem pomocy społecznej oraz socjalnej mają bezpośredni wpływ na ograniczoną możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych. Wprowadzone rozwiązania będą miały bezpośrednie przełożenie na zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia pełnowartościowego gorącego posiłku.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu
W ramach programu udziela się wsparcia w formie posiłku dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w wypadku wyrażenia chęci przez dziecko lub ucznia zjedzenia posiłku, niespełniającego warunków otrzymania pomocy, wskazanych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej oraz niespełniającego kryterium dochodowego w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 tejże ustawy – bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie takiej pomocy następuje bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Liczba uczniów i dzieci, którym ma być udzielana pomoc w ww. sposób, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie Miasta Legnicy w poprzednim miesiącu kalendarzowym a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy, we współpracy z jednostkami oświatowymi.

Finansowanie programu
Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Monitoring programu
Prezydent Miasta Legnicy przekazuje Wojewodzie Dolnośląskiemu roczną informację z realizacji Programu w terminie do dnia 20 stycznia roku następnego. Informacja ta stanowić będzie element składowy rozliczania wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Metadane

Data publikacji : 14.03.2023
Data modyfikacji : 01.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Szymczyk Dział Świadczeń
Osoba udostępniająca informację:
Kacper Hołubniak Dział Organizacji i Obsługi Administracyjnej
Osoba modyfikująca informację:
Kacper Hołubniak

Opcje strony

©-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL