Ostatnia aktualizacja strony: 09.08.2022, 08:14

Informacje prawne

Wtorek, 08 kwietnia 2014

Status prawny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Legnicy
jest jednostką organizacyjną
Gminy Legnica


I. Ośrodek działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2004 r. , nr 64, poz. 593, z poźn. zm.).

Obowiązujące prawo - pomoc społeczna

2. Uchwały Nr XIV/75/90 Miejskiej Rady Narodowej w Legnicy z dnia 25 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 


Uchwała nr XIV/75/90
Miejskiej Rady Narodowej w Legnicy
z dnia 25 kwietnia 1990
w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 

Na podstawie art. 58 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego /Dz. U. z 1988 r. Nr 26, poz. 183 i z 1989 r. Nr 34, poz 178/ Miejska Rada Narodowa w Legnicy uchwala, co następuje:
 

§ 1
 

Tworzy się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy zwany dalej "Ośrodkiem".
 

§ 2
 

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną i budżetową prawnie wyodrębnioną, podporządkowaną Miejskiej Radzie Narodowej w Legnicy.
2. Dozór nad Ośrodkiem sprawuje Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Legnicy.
 

§ 3
 

Do zadań Ośrodka należy opracowywanie planów potrzeb pomocy społecznej i ich realizację przy pomocy wyspecjalizowanych zawodowych służb specjalnych.
 

§ 4
 

Ośrodek przejmie na zasadach określonych przepisami z dnia i kompetencje terenowego organu administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw opieki społecznej stopnia podstawowego oraz działu służb społecznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Legnicy.
 

§ 5
 

Szczegółowy zakres działania Ośrodka oraz jego organizację określa Statut nadany przez Prezydenta Miasta.
 

§ 6
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 

§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

II. Bieżącą pracą Ośrodka reguluje Regulamin organizacyjny:

Regulamin Organizacyjny MOPS (stan na 16-07-2018r).

 


Dokumenty w formacie PDF, odczytanie wymaga
zainstalowania programu:

Adobe Acrobat Reader --- pobierz i zainstaluj

Metadane

Data publikacji : 08.04.2014
Data modyfikacji : 05.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Małko
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Piotrowski Dział Organizacji i Obsługi Administracyjnej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Piotrowski
©-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL