Ostatnia aktualizacja strony: 02.03.2021, 14:45

Świadczenie "Dobry start"

Czwartek, 12 lipca 2018

Świadczenie "Dobry start"

Świadczenie dobry start ( w wys. 300 zł) przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Warunki nabywania prawa do świadczenia reguluje Rozporządzenie  Rady Ministrów   z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu  „Dobry start”.

Ważne!

Świadczenie dobry start przysługuje  dzieciom uczącym się w szkole (szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone  w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.) 

Świadczeniem objęci są również uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole oraz studentów.

Świadczenie dobry start przysługuje:
1) rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych - raz w roku na dziecko;
2) osobom uczącym się - raz w roku.
Przez osobę uczącą należy rozumieć osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku  z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie;
Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie odpowiednio rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa https://www.gov.pl/web/rodzina/

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek.

Wnioski można składać już od 1 lipca on-line przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Istnieje także możliwość ubiegania się o świadczenie dobry start za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Z adresu poczty elektronicznej dobrystart@mopslegnica.pl zostanie wysłana automatyczna wiadomość z informacją o przyznaniu świadczenia "Dobry start" na którą prosimy nie odpowiadać, ponieważ adres dobrystart@mopslegnica.pl służy jedynie do komunikacji jednostronnej.
Jeśli we wniosku nie został podany adres poczty elektronicznej - e-mail, to informację o przyznaniu świadczenia "Dobry start" będzie można uzyskać osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

Możliwość składania wniosków on-line nadal nie dotyczy dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Składanie wniosków drogą tradycyjną (papierową) od 1 sierpnia.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start udostępniony został na końcu strony do pobrania.

Przydatne informacje:

  • Przyznanie świadczenia „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji.
  • ustalenie prawa do świadczenia odbywać się będzie w postaci uzyskania informacji o przyznaniu świadczenia (Osoba otrzymywać będzie na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej z adresu dobrystart@mopslegnica.pl wiadomość z informacją o przyznaniu świadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie mogła odebrać osobiście). Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia "Dobry start" nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia, ale w przypadku wypłaty gotówkowej świadczeniobiorca nie będzie posiadał informacji o terminie wypłat w kasie.
    Na przesłaną wiadomość prosimy nie odpowiadać, ponieważ wiadomość wysyłana jest automatycznie a adres dobrystart@mopslegnica.pl służy jedynie do komunikacji jednostronnej.
  • Wypłata należnych świadczeń następuje na podane konto bankowe.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 12.07.2018
Data modyfikacji : 01.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Sułek
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Piotrowski Dział Organizacji i Obsługi Administracyjnej
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Lach
©-2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL