Ostatnia aktualizacja strony: 02.03.2021, 14:45

Fundusz alimentacyjny

Czwartek, 12 lipca 2018

Fundusz alimentacyjny

Dnia 1 października 2008r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji nazwanych przez ustawodawcę „świadczeniami z funduszu alimentacyjnego” oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. Ustawa ta, określana mianem ustawy przywracającej fundusz alimentacyjny, nie stanowi jednak funduszu alimentacyjnego w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, jak to było w poprzedniej ustawie o Funduszu alimentacyjnym z 1974 realizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przenosi wiele przepisów z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej oraz wprowadza także nowe korzystniejsze przepisy.

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko, które ma ustalony znaczny stopień niepełnosprawności – bezterminowo.

Ponadto o świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą ubiegać się nie tylko rodzice samotnie wychowujący dzieci, ale również ci, którzy zawarli związek małżeński lub żyją w konkubinacie. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z FA wraz z wymaganymi dokumentami składa się bezpośrednio w MOPS.
Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 900 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów nie więcej jednak niż 500 zł na każde dziecko.

Nowe kryterium dochodowe w wysokości 900 zł. na osobę w rodzinie będzie miało  zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu do prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 października 2020 r.
Obok wyższego kryterium dochodowego obowiązywać będą również od tego terminu zmiany dotyczące ustalania prawa do świadczeń z FA w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego - tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę". Oznacza to, że w przypadku przekroczenia kryterium świadczenie z FA przysługiwać będzie w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają zwrotowi. Oznacza to, że dłużnik musi zwrócić wypłacone świadczenia wraz z odsetkami, które naliczane są do dnia spłaty należności.

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW W SPRAWIE FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA KOLEJNY OKRES ZASIŁKOWY

UWAGA ! - prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalane jest na okres świadczeniowy od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od 1 sierpnia (forma tradycyjna - papierowa), natomiast od 1 lipca można składać wnioski drogą elektroniczną na stronie portalu Empatia
lub ePUAP

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w terminie:
1.07 - 31.08 ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata do 31.10,
1.09 - 30.09 ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata do 30.11,
1.10 - 31.10 ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata do 31.12,
1.11 - 30.11 ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata do 31.01,
1.12 - 31.12 ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata do ostatniego dnia lutego nastepnego roku.

Formularze druków (wniosek i oświadczenia) udostępnione zostały na końcu strony do pobrania.

Informację na temat wymaganych dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o przyznanie poszczególnych świadczeń można uzyskać telefonicznie ( 76 722 18 37 lub 76 722 18 38).
Pobrać druki wniosków oraz uzyskać wszelkie informacje można również osobiście. Punkt Obsługi Interesantów mieści się w siedzibie MOPS przy ul. Poselskiej 13 (parter).

Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentów (dziecko za pośrednictwem swego przedstawiciela ustawowego) może złożyć do organu właściwego wierzyciela (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów) wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, o bezskuteczności egzekucji, zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

W przypadku złożenia wniosku bez w/w zaświadczenia, organ właściwy wierzyciela wzywa organ prowadzący postępowanie egzekucyjne do przesłania zaświadczenia. Komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne jest obowiązany do przesłania zaświadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela „z urzędu” występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego) o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
Po otrzymaniu w/w wniosku, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, lub odmówił:

  1. złożenia oświadczenia majątkowego,
  2. zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
  3. bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych

- organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W/w postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Zgodnie z art. 3a ustawy o pomocy (...) decyzji w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów. Po uprawomocnieniu się decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, organ właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, dołączając odpis tej decyzji, oraz składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 par. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm). Starosta na podstawie w/w wniosku wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika skierowanego do starosty, gdy:

  1. ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy, o której mowa w ust. 3, oraz dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów lub
  2. nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego.

W razie powstania zaległości trwającej dłużej niż 6 miesięcy organ wypłacający świadczenia przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej oraz należności powstałe z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych.

Wyodrębniony rachunek bankowy organu właściwego wierzyciela na który następuje zwrot należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 84 1500 1504 1215 0003 7029 0000

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 12.07.2018
Data modyfikacji : 27.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Sułek
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Piotrowski Dział Organizacji i Obsługi Administracyjnej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Piotrowski
©-2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL