Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

http://mops.bip.legnica.eu/lop/zakres-dzialania-osrodk/12609,Zlobki.html
2021-06-25, 00:19
Poniedziałek, 16 czerwca 2014

Żłobki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Legnicy

Żłobek Nr 1, ul. Biegunowa 25, tel. 76 722 18 14

Żłobek Nr 2, ul. Łukasińskiego 5, tel. 76 722 18 13

Żłobek Nr 3, ul. Anielewicza 10, tel. 76 722 18 15

Filia Żłobka Nr 3, ul. Krzemieniecka 1, tel. 76 722 18 80

Żłobek Nr 4, ul. Księżycowa 14.  tel. 76 722 18 16

Procedura przyjmowania dzieci do żłobków jest prowadzona od 1 do 30 kwietnia danego roku.
Warunki przyjęcia dziecka do żłobka:

Ogłoszenie o wyniku naboru do legnickich żłobków na rok 2021/2022 (kliknij aby otworzyć)

Dzieci uczęszczające już do żłobków nie biorą udziału w procedurze przyjmowania, rodzice w/w dzieci są zobowiązani do uaktualnienia kart zgłoszeń. Dodatkowe przyjęcia dzieci w trakcie roku prowadzone są w miarę wolnych miejsc w żłobkach.


       Żłobki Nr 1,3,4 czynne są przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 6:00 do 16:30. W systemie dwuzmianowym pracuje Żłobek Nr 2 przy ul. Łukasińskiego, który  zapewnia dzieciom opiekę w godzinach od 6:00 do 20:30. Żłobki funkcjonują przez 12 miesięcy w roku  z wyłączeniem miesięcznej przerwy wakacyjnej.

      Opieka w żłobkach jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3. Podstawowym zadaniem żłobków jest udzielanie świadczeń opiekuńczych  poprzez: sprawowanie opieki nad dziećmi, zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju, odpowiedniego do ich wieku i potrzeb, zapewnienie wyżywienia zgodnie z obowiązującymi normami, zapewnienie właściwej opieki nad dziećmi zakwalifikowanymi do grup dyspanseryjnych, czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci wszechstronne rozwijanie indywidualnych zdolności ruchowych i manualnych dzieci odpowiednio do ich wieku i zapewnienie warunków bytowych zbliżonych jak najbardziej do warunków domowych.

        Wszyscy rodzice dzieci uczęszczających do żłobków zobowiązani są do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w żłobku. Powyższą kwestię szczegółowo regulują  przepisy uchwał Rady Miejskiej Legnicy w sprawie ustalenia statutu żłobków oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. Zgodnie z powyższymi przepisami opłata za pobyt dziecka w żłobku w Legnicy wynosi 0,06% minimalnego wynagrodzenia za pracę, za 1 godzinę pobytu dziecka w żłobku tj. aktualnie 1,68 zł. Opłata, o której mowa ulega obniżeniu o 50% za każde dziecko, w przypadku uczęszczania do żłobka więcej niż jednego dziecka opiekuna prawnego lub członka rodziny wielodzietnej posiadającej Kartę Dużej Rodziny. Natomiast opłata za wyżywienie dziecka wynosi 6 zł. za każdy dzień pobytu dziecka a placówce.
         W przypadku nieobecności dziecka w żłobku przez co najmniej kolejne 3 dni nie pobiera się opłaty za pobyt i wyżywienie.

 

 

Metadane

Data publikacji : 16.06.2014
Data modyfikacji : 26.05.2021
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zyta Lorenc
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Piotrowski Dział Organizacji i Obsługi Administracyjnej
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Lach