Ostatnia aktualizacja strony: 12.02.2020, 13:56

Ogłoszenia

Środa, 24 lipca 2019

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019

 

Program
Opieka wytchnieniowa
– edycja 2019
finansowany jest ze środków pochodzących
z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych


Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy w związku z pozyskaniem środków na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest finansowany ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych prosi o kontakt osoby spełniające następujące kryteria ogłoszone w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy o SFWON.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów przez umożliwienie
im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Program kierowany jest do:
1. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
2. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

W pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej powinny skorzystać dzieci niepełnosprawne
z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej, oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne.

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019

Program w MOPS w Legnicy będzie realizowany w następujących Modułach:

MODUŁ I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę  nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

MODUŁ III: świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej, oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji
i dietetyki.

Limity dla opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (moduł I) oraz możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (moduł III) wynosi 240 godzin. W ramach ww. limitów pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej jest bezpłatna.

Po przekroczeniu powyższych limitów opiekunowie, których dochód nie przekracza 350 proc. obowiązującego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej nadal będą mogli korzystać ze wsparcia określonego w modułach I i III przez okres kolejnych 240 godzin,
za odpłatnością w wysokości 50% kosztów realizacji tych usług.

Jednocześnie informujemy, że osoby zainteresowane mogą również składać deklarację uczestnictwa w programie na kolejny rok z zastrzeżeniem, że program będzie kontynuowany
w następnym roku. Informacja taka posłuży diagnozie potrzeb mieszkańców miasta w tym zakresie.

Nabór wniosków na rok 2019 trwa od 01.08.2019.
Wnioski o przyznanie pomocy w formie opieki wytchnieniowej przyjmują pracownicy Działu Świadczeń MOPS w Legnicy ul. Chojnowska 112 pok. 314 (III piętro) tel. 76/722 18 08 w godz.
od 8:00 do 15 :00

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku:
- dowód osobisty osoby składającej wniosek,
- orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej pomocy ,
- karta oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali BARTHEL

Załączniki do pobrania:
1. Wniosek - opieka wytchnieniowa
2. Karta oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali BARTHEL

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 24.07.2019
Data modyfikacji : 30.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ilona Sajdak
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Piotrowski Dział Organizacji i Obsługi Administracyjnej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Piotrowski
©-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL